مان وطنا به گډین ود و دیمرییانی باروا افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ دولتئ جار

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی به کابینه مروچین دیوانئ اولسرا به بشرین حقانی وت واکین کمیسیونئ کارکنوکانئ سرا وحشی گیریی و تُروسپرینوکین حمله و هلگرا سک گندگ گُشت و امنیتین بُنگیجان وظیفه دات که چو دینین عالمانیا بشرین حقانی، مدنین راجئ و به عدلی و قضاین بنگیجانی کارکنوکانی امنیتئ برجاه کنگئ بهرا هاصین تدبیران بگرانت.جمهوریین اُستُمان کماش گُشت: په گډین دو دهانی آزاتی و ارزشتانی نشانی گیرگئ مکسدا  به وطنا یک بیران کنوکین حرکتی بِنا بوته و حکومت په ای حرکتئ دیمگیریا پابند اِنت.جمهوریین اُستُمان کماش په کابینه باسکان گُشت، پټ و پول کنگئ اداره توانیت که گون کرونا ویروسا به جِدوجُهدیئ بهرا په جتا بوتگین زرانی بدین خرچ کنگئ گِلگانئ پټ و پول کنگا رپوټا په کابینه آیوکین دیوانا دیما بکن انت.جمهوریین اُستُمان کماش گُشت، غلام خان بندر، سپین بولدک و تورخمئ دروازگ به افغانستانئ پیداوارانی دیم دیگئ دیما پاچ بوتان و ایش به سیم و دمگئ مارکیټان په افغانستانئ پیداوارانی رسینگا مهم اِنت.جمهوریین اُستُمان کماش مُچین آء اداران که به افغانستانئ برگئ بهرا ذمه داری دارانت راهشونی کُرت که به گمرک و بندران په سوداگران به آسانیانی ودی کنگئ مکسدا گون سوداگران بگندانت و آوانی پیشنهادان به کابینه آیوکین دیوانا دیما بکن انت.جمهوریین اُستُمان کماش راهشونی کُرت، به مربوطین بنگیجان سکی و سوری بائید پټ و پول بنت و په حل کنگیش حلئ راه و راهبند ودی کُرتگ بنت. بندر و گمرک گیشتر تچ و تاگ بکن انت و گون پساتا سک جِدوجُهد بی ایت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی به کابینه دیوانیئ گډسرا گُشت، افغان پُستئ اداره په هموطنان به خذمت کنگئ بهرا جوانین جاغونی ودی کُرته و انون کُرتگه کن انت به وطنا و ډنا شه وطنا په افغانان پاسپورتان برسینیت.