مان هند به بالئ گرابیئ دپ دیگئ باروا هال دیوکین جار

ارگ، کابل: افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی شه هندی هواهین شرکتئ بالئ گرابیئ دپ دیگا که به کیرالا ایالاتیئ بالیئ پټا به نیشتنئ وهدا شه سکین اوریئ وجا شه اوستجاها در و لهتین سواری بیران و ټپی بوت انت، سک گمین بوته.افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش به ای دپ دیگا و به آیی شه جانین تاوانانی وجا وتی دِلپدردیا روش و گُشت، افغانستانئ حکومت و اُستُمان، به دوستین وطن هندیی اُستُمانئ درد و گما وترا شریکه زانت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی به افغانستانئ حکومت و اُستُمانئ نمایندگیا په دوستین وطن هندی حکومت و اُستُمان و په ای دپ دیگئ دیم هون بوتگین مردمانی لوگ مهلوکان وتی دِلپدردیا روش کُرت.