به ۱۵ آپ کاریئ سد و کنډیئ طره، دیزاین و جوړکنگئ لوړا ۴۲ تدارکاتین مورد منظور بوت انت

به ۱۵ آپ کاریئ سد و کنډیئ طره، دیزاین و جوړکنگئ لوړا ۴۲ تدارکاتین مورد منظور بوت انت

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مزنیا ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ دیوان زی دیگری مان ارگا جوړ بوت.بری دیوانا، دیگئ، لگ کنگ و تعدیل و راهشونی و به یاداشتانی لوټگئ لوړا ۴۸ تدارکاتین موردانی سرا گپ و هبرئ آسر آپ کاریئ کارانی نظم دیگئ ملیین اداره به افغانستانئ جتاجتاین بهران ۱۵ آپکاریئ سدانی و کنډیانی طرها،  دیزاین و به جوړ کنگئ لوړا ۴۲ موردمنظور بوت انت.دافغانستان برشنا شرکت به هراتی ولایتا پل هاشمی سب ستیشنا نورالجهادی ۲۲۰ کیلو وات برقئ لینئ دیم دیگئ تهیی، تدارک، دیزاین، نادینتن، آزمایگ و تسر کنگئ منگ خط دست خط کنگئ لوټگ و عامین دُراهیئ وزارت توبرکلوزیئ ملیین برنامه یی ضلورتئ وړیئ جین اکسپرتئ ماشینانی ۵۰ هزار کارتریجئ پروژه یئ منگ خط په گیشترین پټ و پول کنگئ مکسدا پدا گردینتگ بوت انت.ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ دیوان به راهشونی، یاداشتان و به جتاجتاین تدارکاتین بنگالانی شه آوانی ډلا به آء شرکتانی زر دیگئ باروا به کابینه یی پیسله یی بنیادا ولسی جرگه قانونئ برجا کنگ چاری و بنجاهین پټ و پول کنگئ کمیسیونئ دیگا بوشتارین انت، پکارین نیت و اراده گپتک بوت و مربوطین بنیادان راهشونی کُرت.همیراز ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ دیوان، د افغانستان بانکئ ۳۸۰ میلیون نوکین زرانی چاپئ پروژه یی منگ خطئ وخت و وهدیی گیش کنگ و سالنگئ تونل و مزن راهیئ کچ و کاس و دیزاینئ پروژه یئ وهدیی گیش کنگا، منظور کُرت.بری دیوانا سری کمیسیونئ باسکان ملیین تدارکاتئ اداره یی ذمه دار، ملی و جهانین چارگیر هم ات انت.