جمهوریین اُستُمان کماش غنی افغانستانئ فوتبالئ لیگئ گوازگیران گُشت: شما مئی فهر و بالگ و افغانستانئ ورناهین نسلئ چیدگ ایت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی افغانستانئ فوتبالئ لیگئ گوازگیران گُشت: شما مئی فهر و بالگ و افغانستانئ ورناهین نسلئ چیدگ ایت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نیمروچا گون فوتبالئ فدراسیون، ورزش و بدنین رودینگئ ریاستئ رهدربرین هیئتا، به افغانستانئ فوتبالئ برترین لیگئ نهمی بهریئ چم و هم چمیئ بروک و کمککارین بروک و جنکوانی فوتبالئ بروک و کمککارین بروکئ گوازیگران، گندونندکُرت.بری ای گندونندا که به سلامخانی ماړیا تسر بوت، اول افغانستانئ فوتبالئ فدراسیونئ کماش محمدیوسف کارگر مان ورزشئ سرا شه جمهوریین اُستُمان کماشئ دلگوشی و شه گوازی گران شه دولتئ پلامرزیا منتواری روش کُرت.آء همیراز به فوتبالئ برترین لیگئ نهمین بهریئ چم و هم چمیئ امنیتئ برجاه کنگئ بهرا شه امنیتی و دیم پانین واکان منتواری روش کُرت و گُشت، افغانستانئ فوتبالئ برترین لیگئ نهم بهریئ چم و هم چمی یکویی و تُپاک و ملیین یکویی و شه جمهوریتئ نظاما پیگام گون وت داشت.کارگر شه جمهوریین اُستُمان کماش، جمهوریین اُستُمان کماشئ اول کمککار و په افغانین اُستُمانا برترین لیگئ نهمی بهریئ  چم و هم چمیئ سوبین تسر بوهگا مبارکی دات و گیش کُرت،  اگه شه اما گیشتر بالا بندی و پلامرزی بی ایت، به سیم و دمگ و بین المللین پټان هم دست آروک دارانت.رندا شاهین آسمایئ فوتبالئ ډلئ گوازی گیر فردین حکیمی و جنکوانی فوتبالئ ډلئ ذمه دار آرزو رحیمی به وتی گپ و هبران  شه افغانستانئ حکومتئ رهدربریا شه فوتبالئ پلامرزیئ هاطرا منتواری روش کُرت.رندا جمهوریین اُستُمان کماش غنی گُشت، شما مئی فهر و بالگ و افغانستانئ ورناهین نسلئ چیدگ ایت. شما په اما وشهالی بکشش کُرت ایت و جوانین چم و هم چمیا به ندارگا ایشت ایت.وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش گیش کُرت: ایش که په افغانستانئ فوتبالئ برترین لیگئ چم و هم چمیان جوانین نام گیچین کُرت ایت، منتوار اون.آء به افغانستانئ فوتبالئ برترین لیگئ نهمین بهریئ چم و هم چمیا شاهین آسمایی فوتبالئ ډلئ قهرمانیا و سیمرغ البرزی فوتبالئ ډلئ کمککاریئ قهرمانی و همیراز هراتی جنکوانی فوتبالئ ډلئ قهرمانیا کابلی جنکوانی فوتبالئ ډلئ کمککاریئ قهرمانیا مبارکی داتجمهوریین اُستُمان کماش په فوتبالئ فدراسیونئ سکی و سوریانی هل کنگئ هاطرا شه جمهوریین ریاستئ اول کمککارا منتواری روش کُرت و گُشت، دولت شه مادی و معنوین بهرا، شمئ پلامرز انت.به ای گندونندی گُډسرا ورزش و بدنین رودینگئ کماش حفیظ الله ولی رحیمی و افغانستانئ فوتبالئ فدراسیونئ کماش محمد یوسف کارگر به مُچانی نمایندگیا، په وطنئ جمهوریین اُستُمان کماشا فوتبالئ برترین لیگئ نهمین بهریی چم و هم چمیانی تندیسا ټیکیئ وړا دات انت.