سخنرانی رئیس جمهوردر مراسم تجلیل از روز ملی زبان اوزبیکی