جمهوریین اُستُمان کماش غنی: کابلی گُډین تُروسپرینوکین دپ دیگئ تسر کنوک و شبکه روش و شه بین برُتگ بنت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: کابلی گُډین تُروسپرینوکین دپ دیگئ تسر کنوک و شبکه روش و شه بین برُتگ بنت

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا کابلی امنیتین جاور پټ و پول و کابلی سیزدهمی حوزه به کوثر دانشی تعلیم و رودینگئ بُنجاهئ سرا گُډین تُروسپرینوکین دپ دیگئ و گون دیم هونانی لوگ مهلوکان په رسگئ هاطرا ملیین امنیتئ شورای موظفین هیئتئ رپوټئ اوشکتنئ، دیوان جوړ بوت.بری دیوانا که به ارگا تسر بوت، اول به کابلی گُډین تُرسپرینوکین دپ دیگئ دیم هون بوتگین لوگ مهلوکان رسگئ موظفین هیئت وتی رپوټا په جمهوریین اُستُمان کماشا دیما کُرت.رندا گیسوین کارانی وزارت و ملیین امنیتئ مزنین ریاستئ سرپرست به ای وړی جاوریکه سیزدهمی حوزهی دو نمایندگ هم ات انت، کابلی امنیت و به کوثر دانشی رودینگئ بُنجاها تُرسپریندکین دپ دیگئ باروا وتی پټ و پولانی آسرا دیما کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش شه آوانی هبرانی اوشکتنا ورندا یکوار دگه شه ای تُرسپرینوکین دپ دیگئ به نیام کپتنئ وجا وتی دلپدردیا په شهیدانی لوگ مهلوکان روش کُرت و گُشت، به شهید و ټپیانی لوگ مهلوکان رسیدگی بی ایت.جمهوریین اُستُمان کماش گیش کُرت: په مردمان جم دلیه دئین که ای تُرسپرینوکین دپ دیگ به هر نیمگین رازی پټ و پوله بی ایت. جمهوریین اُستُمان کماش په هر شهیدئ لوگ مهلوکا صد هزار افغانی و په هر ټپیا په پنجاهزار افغانی نغدیدین زریئ هاطرا موظفین هیئتئ پیشنهادا منیت و گُشت ای مددت به زوتین رازی بنت. همیراز عامین دُراهیئ وزارتا په ټپیانی درمان کنگئ هاطرا پکارین راهشونیان کُرت.همیراز جمهوریین اُستُمان کماش مربوطین ارگانان راهشونی کُرت که به کوثر دانشی رودینگئ بنجاها تُروسپرینوکین همله و هلگرا به هر نیمگین رازی پټ و پول و ای تُروسپرینوکین همله و هلگریئ تسرکنوکان و شبکه دُرستی و شه بین برانت و همیراز به دشت برچی سیم و دمگا په امنیتئ گهبودیا گیشتر کوشست و تلواسگان بکن انت.جمهوریین اُستُمان کماش به وتی گپ و هبرانی گُډسرا به ایشی سرا اشاره کُرت که مئی مردم گون جتاجتاین سکی و سوریان دیم په دیم انت و مئی امنیتین واکان بائید مدام تیار بنت، تان که دشمنئ جُنبگ و شومین نیت و ارده هانی دیما بگرانت، و گیش کُرت پولیس بائید به مردمانی همکاریا، به آوانی گم و دردان رسیدگی بکن انت.