به کابلی شاری مروچین تُرسپرینوک و راکټین همله و هلگرانی باروا هال دیوکین جار

ارگ، کابل: په بژن که مروچی تاری به کابلی شاریئ  دوازدهمی بهرا شه ترکگگ و به شاریئ جتاجتاین بهران به راکټین همله و هلگرانی آسرا امئ لهتین هموطن شهید و ټپی بوت انت.جمهوریین اُستُمان کماش به همله و هلگرانی گندگ گُشگئ وهده گُشت، په جهانین تروریزمئ سرکوټ کنگا هورین جِدوجُهد و شه نیام اُستُمانین امنیتئ شورای نیمگا گون تُرسپرینوکان په جِدوجُهدیئ ستراتیژیئ پلامرزیا ضلورت دارایت.به تروریزمئ هلاپا جِدوجُهدیئ ستراتیژی و شه افغانستانئ سولئ لړا نیام اُستُمانین امنیتئ شورای مدامین پلامرزی به سیاسین هلئ راه ها رستینئ وج و سببه بی ایت. به وطنا رادگین جنگانی کمی و مدامین آچ اوشتئ منگ هم به سولا نزینک بوهگ که مئی شه مُچان مهمین ضلورت و اولسری کار انت و هم گون کرونا ویروسا به دومی موجا په بودناکین جِدوجُهدا جاورا بریبره کن انت.وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش ذمه داران په ای همله و هلگریئ تسرکنوکانی ودی کنگ و سزا دیگ، به ټپیانی درمان کنگ و به شهیدانی لوگ مهلوکان به رسگئ بهرا به راهشونیئ پانادا په شهیدانی لوگ مهلوکان وتی دلپدردیا روش و شه خدای تعالی دربارا په ټپیان پورهین دُراهیی و په شهیدان فردوسئ جنتئ دعا کن انت.