مان کابینه ده وزیران شه ولسی جرگه نیمگا باوریئ رایئ دیگئ باروا هال دیوکین جار

ارگ، کابل: افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی په کابینه ده وزیران شه ولسی جرگه باوریئ رایا که به ای گُډین وهده هان په ملیین شوراها په باوریئ رایئ به دست آرگئ مکسدا دُرستی بوت ات انت، منتواری روش کُرت.مروچی ولسی جرگه باسک په حکومتئ اپیل بوتگین ده وزیران، په ډنئ کارانی وزیر محمدحنیف اتمر، مالیه وزیر عبدالهادی ارغندیوال، ملیین دیم پانیئ وزیر اسدالله خالد، گیسوین کارانی وزیر محمدمسعود اندرابی، عدلیه وزیر فضل احمد معنوی، مالوماتی تکنالوژی و مخابراتئ وزیر معصومه خاوری، بُرزین تعلیمانی وزیر عباس بصیر، کار و سماجیین راه و راهبندانی کارانی وزیر بشیراحمد ته ینج، حج، ارشاد و اوقافئ وزیرمولوی محمدقاسم حلیمی و په صنعت و سوداگریئ وزیر نثاراحمد غوریانی باوریئ رای دات انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی به بنیادین قانون و به وطنئ نافذهین قوانینانی بنیادا شه ولسی جرگه باسکان که په حکومتئ ده اپیل بوتگین وزیرانی ټاینگا جوانین بهر و ونډی داشت انت، منتواری روش کُرت.افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش په کابینه نوکین وزیران به وطن و هموطنانی هذمت کنگئ بهرا سوبانی امیتا کُرت.