ملیین تدارکاتئ کمیسیون به کابلی شاریی سړکانی جوړکنگئ لوړا ۷۳ تدارکاتین موردان پټ و پول کُرت

ملیین تدارکاتئ کمیسیون به کابلی شاریی سړکانی جوړکنگئ لوړا ۷۳ تدارکاتین موردان پټ و پول کُرت

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ دیوان زی دیگری به ارگا جوړ بوت. به ای دیوانا، شه ۳ میلیاردافغانیا گیش به بُجاهئ دمگئ ود و دیمریئ اداره مربوطین ۱۱ و ۱۷ دهمی بهرانی نیاما به ۳.۹ کیلو متر روگ و آیگئ سړکئ جوړکنگئ پروژه لوړا ۷۳ تدارکاتین مورد شه ملیین تدارکاتئ کمیسیونی نیمگا منظور بوت انت. سری ایشی، به ملیین تدارکاتئ کمیسیون پروژهانی دیگئ ۹ لوټگ خطانی سرا هم گپ و هبر بوت و آون پټ و پول کُرت انت. افغانستانئ آینئ کِشکئ اداره مربوطین خواف- هراتی آینئ کِشکئ دومی بهریئ کټ زورگئ پروژه منگ خط پدا دور داتگ بوت و مالیه،ډنئ کارانی و عدلیه وزارت و جمهوریین ریاستئ مزنین مقامئ سلاکاریا وظیفه دات که به ای پروژهیئ جتاجتاین بهرانی باروا هر نیمگین پټ و پوله بنت. کمیسیون عامین دُراهیئ وزارتئ زابلی ولایتئ بنیادین دُراهیئ هذمتانی منگ خطا BPHS، افغانستانئ برشنایی شرکتئ سب ستیشنانی په نودایئ لک و تروکانی پروژه و مخابرات و مالوماتین تکنالوژیئ وزارتئ شه میدان شار تان کندهار نورین فایبریئ ساتن و چاریئ پروژه منگخطانی لگ کنگئ منظوریئ لوټگا هم منظور کُرت. به ای دیوانا، په افغانستانئ فضایئ چاری کنگا MLAT دستگاه هانی ۳۵ ستیشن ساتن و چاری و هوانوردیئ اداره بالئ گرابانی راهشونئ دستگاه هانی فلایټئ چکئ و تهنیکین لک و تروکانی زیتنئ پروژه منگ خطئ لگ کنگئ منظوریئ لوټگا په گیشترین پټ و پول کنگئ مکسدا پدا گردین انت. همیراز به ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ راهشونیانی، یاداشتانی، پیشنهادانی و تدارکاتین بنگالانی ۳۷ موردانی باروا هم پکارین تصمیمان گپت و  به ای بهرا مربوطین بنیادان پکارین راهشونیان کُرت. همیراز لهتین بنیاد ۱۵ پروژانی تعدیلئ منظوریئ لوټگا هم پټ و پول کُرت که به ای بهرا پکارین تصمیم گپتگ بوت انت. بریبر گون اجندا به ای دیوانا کمیسیونئ باسک به کمیسیونئ دیمئ پیسله هانی راهشونیانی جوان بوهگئ باروا به پنچ رپوټانی سرا هم گپ و هبر بوت.