جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کارا گندونند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کارا گندونند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کار اجیت دوول به ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا، به تُرسپرینوکئ هلاپا جِدوجُهد و شه سولئ لړا په پلامرزیئ هاطرا به سیم و دمگئ اجماعئ جوړکنگئ بهرا به همکاریانی وړ و ډولئ باروا گپ و هبر بوت.جمهوریین اُستُمان کماش گُشت، افغانین امنیتی و دیم پانین واکان به افغانستانا سول و امنیئ ضمانتا کن انت و گون سیم و دمگ و جهانئ تُروسپرینوکان به جنگئ اول کِشکا انت.آء گیش کُرت، هند و افغانستان گون ناتو و امریکاها شه هورین کوشست و تلواسگانی راه ها کُرتگه کن انت گون تُروسپرینوکان به جِدوجُهدیئ راه ها سوبین بنت.هندی ملیین امنیتئ سلاء کار اجیت دوول گُشت، وطنی گون افغانستانا همکاریانی رادگ مانگئ لوټوک انت و ساجو انت که به هورین نپ و کټانی بنیادا گپ و هبران رادگ سات ایت.