جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون مشرانوجرگه کماشا گندونندکُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون مشرانوجرگه کماشا گندونندکُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون مشرانوجرگه کماش فضل هادی مسلمیار به گندونندی به سیاسی و امنیتین جاور و هالت و به سولئ لړا به ود و دیمریانی باروا گپ و هبر کُرت انت.به ای گندونندا به حکومت و ملیین شورای نیاما به رابطه و همکاریانی گیش کنگئ پرواک کنگئ سرا سوگه بوت.مشرانو جرگه کماش گُشت، جمهوریین اُستُمان کماش به ۳ واکانی کماشئ وړا به ای واکانی نیاما شه دیم په دیم بوتنا دیمگیری بکن انت و مشرانوجرگه به حکومت و ولسی جرگه نیاما په میانجیگریا ساجو و تیار انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی گُشت، مشرانو جرگه مدام به ملی و به وطنئ سرنوشتئ مسله هان جوانین رولی گیچین کُرته و ما شه شمئ کوشست و تلواسگان به پلامرزیئ پانادا به وطنئ بنگیجین قانونئ روژنائیا به ۳ واکانی نیاما، گیشترین همکاری و همتواریئ لوټوک انت.