جمهوریین اُستُمان کماش غنی، به ملیین دیم پانیئ وزارتا اصلاهین برنامه هانی عملی بوهگئ لړا پټ و پول کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی، به ملیین دیم پانیئ وزارتا اصلاهین برنامه هانی عملی بوهگئ لړا پټ و پول کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان محمداشرف غنی مروچی تاری گون ملیین دیم پانیئ وزارتئ ذمه داران به جتاجتاین گندونندان، به ای وزارتا به اصلاهین برنامه هانی عملی بوهگئ لړیی وړ و ډولئ باروا گپ و هبر کُرت.به ای گندونندا که به ملیین دیم پانیئ وزارتا تسر بوت و ملیین امنیتئ سلاءکار داکترحمدالله محب هم ات، ملیین دیم پانیئ وزارتئ ذمه دار به ای وزارتا به اصلاهاتئ لړیئ عملی کنگ و به ملیین پئوجئ گیشترین پلامرزیانی باروا هم یات کُرت انت آء به وتی برنامه هانی باروا به رپوټ دیما کنگئ وهده به جوانین رودینگ، تامیناتی، تهنیکی و لوژیستیکین کارانی جوانی، ملیین پئوجئ منسوبینانی هک و امتیازانی جوانی و به آوانی دُراهیئ کاران به گیشترین دلگوشیئ باروا مالومات دات انت. جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه ای رپوټانی اوشکتنا و رندا به ملیین دیم پانیئ وزارتا شه اصلاهاتئ لړیئ عملی کنگئ وجا شه ای وزارتئ رهدربریئ کوشست و تلواسگان سِتا کُرت و په ملیین پئوجئ منسوبانی پورهئین رسگ و شه آوان به بازین پلامرزی، جوانین تعلیمانی بریبر کنگ و په آوانی ضلورتانی هل کنگا پکارین راهشونیان کُرت.