جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون اوزبیکستانئ ډنئ کارانی وزیرا گندونند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون اوزبیکستانئ ډنئ کارانی وزیرا گندونند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون اوزبیکستانئ ډنئ کارانی وزیر عبدالعزیز کاملوف به گلخانه ماړیا گندونند کُرت.به ای گندونندا، هر دو نیمگ به افغانستان و اوزبیکستانئ نیاما به رابطه هانی ود و دیمریی، دمگین همکاری و به افغانستانئ سولئ لړیئ باروا گپ و هبر کُرت انت.اول اوزبیکستانئ ډنئ کارانی وزیر عبدالعزیزکاملوف به سیم و دمگئ یکی کنگ و به هورین رساکانی سرگالئ نامئ چیریئ کنفرانسا که مان جولایئ ماها به تاشکند جوړه بی ایت په بهر زورگئ مکسدا وتی وطنئ جمهوریین اُستُمان کماشئ لوټگا په جمهوریین اُستُمان کماشا دیما کُرت.آء گیش کُرت به ای کنفرانسا سری جمهوریین اُستُمان کماش غنی و جمهوریین اُستُمان کماش شوکت میرضیایف هند و پاکستانئ اول وزیر و امریکایئ تُپاکین ایالات، روسیه و یوروپیئ راجئ ډنئ کارانی وزیر و نمایندگ هم بهر و ونډه زورانت.همیراز به ای گندونندا هر دو نیمگ به افغانستان و اوزبیکستانئ نیاما به گزرانی و دود و ربیدگین بهران به منگ خطانی عملی کنگئ وړ و ډولئ باروا که دو سال دیما دستخط بوتان، هم گپ و هبر کُرت انت.به گُډسرا به ازبیکستانئ ډنئ کارانی وزیر به افغانستانا به جنگانی کمی و مدامی و په عزتین سولئ سرا سوگه کُرت.