جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون محمد یونس قانونی گندونندکُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون محمد یونس قانونی گندونندکُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نواشامی گون جمهوریین ریاستئ دیمئ کمککار محمدیونس قانونی مان ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا، هر دو نیمگ به وطنئ جاور و هالت، به سولئ لړا به گُډین ود و دیمریی، سیاسین اجماع و به جنگئ زوتین آسر کنگئ اړ و ضلورتئ باروا گپ و هبر کُرت انت.