جمهوریین اُستُمان کماش غنی و برتانییه اول وزیر تلیفنی گپ و هبر کُرت انت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی و  برتانییه اول وزیر تلیفنی گپ و هبر کُرت انت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نواشامی گون برتانییه اول وزیر بورسن جانسون تلیفنی گپ و هبر کُرت.به ای تلیفنین گپ و هبران هر دو نیمگ به افغانستان و برتانییه رابطه هانی ود و دیمریی و به سولئ لړیئ باروا گپ و هبر کُرت انت.برتانییه اول وزیر به افغانستانئ سولئ لړ، په سولئ رادگین کوشست و تلواسگانی هاطرا سیم و دمگئ دیپلوماسیئ پُرواک کنگ و شه افغانین امنیتی و دیم پانین واکان وتی وطنئ مدامین پلامرزی و بالابندیئ جم دلیا دات.همیراز هر دو نیمگ شه مړ و جنگئ گیش بوهگا وتی گړتیا روش کُرت انت و به سولئ لړیئ آیوکین گامانی هبرانی پانادا مان افغانستانا به مدامین آچ اوشتئ سرا سوگه کُرت انت.