جمهوریین اُستُمان کماش غنی ملیین پولیسئ دوصد نپادکین درمانجاها دیست

جمهوریین اُستُمان کماش غنی ملیین پولیسئ دوصد نپادکین درمانجاها دیست

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی نواشامی ملیین پولیسئ ۲۰۰ نپادین درمانجاها شُت، نادُرهانی ساتگئ وړ و ډول ای درمانجاهئ جاور و هالتا پټ و پول کُرت.به ای درمانجاها به روگیئ وهده گیسویین کارانی وزارتئ سرپرست و جمهوریین ریاستئ کار و اداره مزنین کماش جمهوریین اُستُمان کماشا همرایئ کُرت انت، اول مربوتین ذمه دار به درمانجاهیئ جاور و هالت و به نادُرهانی درمان کنگئ وړ و ډولئ باروا مالومات دات انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی په نادُرهان به هدای تعالی دربارا زوتین دُراهیئ دعا کُرت و ملیین پولیسئ درمانجاهیئ ذمه داران راهشونی کُرت که نادُراهان زبر بساتن، و به معیارین هذمتانی بهرا شه مچ امکاناتان کار بگرانت.ای درمانجاهئ ذمه دار و داکتر په جمهوریین اُستُمان کماشا جم دالی دات انت که به نادُراهان جوان رستگه بی ایت و به درمانین هذمتانی دیما کنگئ بهرا هر گوشست و تلواسگی را تسره کن انت.