گون داکتر زلمی خلیلزاد جمهوریین اُستُمان کماش غنی گندونند

گون داکتر زلمی خلیلزاد جمهوریین اُستُمان کماش غنی گندونند

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا په افغانستانئ سولا گون امریکایئ تُپاکین ایالاتئ ډنئ کارانی وزارتئ هاصین نمایندگ داکتر زلمی خلیلزاد گندونند کُرت.به ای گندونندا داکتر زلمی خلیلزاد به افغانستانئ سولئ لړیئ باروا په جمهوریین اُستُمان کماشا به وتی تچ تاگانی باروا رپوټ دات.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه افغانستانا به جهانین واکانی در بوهگئ جار بوهگا و رندا به رابطانی نوکین موسمئ بنا بوهگئ سرا اشاره کُرت و به نوکین راستیانی تچ و تاگا به سولئ لړیئ بریبر کنگئ سرا سوگه کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش گیش کُرت، سول په افغانستانئ اُستُمان و حکومتا تلواری، بلی ای لړ بائید گون افغانستانئ نوکین راستیان بریبر بیت.