گون قزاقستان و قرغیزستانئ جمهوریین اُستُمان کماشان

گون قزاقستان و قرغیزستانئ جمهوریین اُستُمان کماشان

جمهوریین اُستُمان کماش غنی تلیفنین گپ و هبر جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی به جتاجتاین تلیفنین گپ و هبران گون قزاقستان و قرغیزستانئ جمهوریین اُستُمان کماشان به گپ و هبران آوانی بهتآورین گونډین ائیدا مبارکی دات.به ای تلیفنین گپ و هبران وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش گون آوان به دونیمگین رابطه، دمگین یکی بوهگ و به افغانستانئ سولئ لړیئ باروا گپ و هبر کُرت.قزاقستان و قرغیزستانئ جمهوریین اُستُمان کماش شه ولسواک و سولداروکین افغانستانی وتی پلامرزیا روش و  په جمهوریین اُستُمان کماش غنی به جتاجتاین بهران همکاریانی رادگ مانگئ جم دلیا دات انت.