چینی مددت بوتگین ۷۰۰هزار دوز کرونای واکسین به افغانستانا رست انت

چینی مددت بوتگین ۷۰۰هزار دوز کرونای واکسین به افغانستانا رست انت

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون افغانستانا به چینی مددت بوتگین ۷۰۰ هزار دوزانی واکسینئ باروا برا دوداکه به چارچناری ماړیا دیوانی جوړ بوت ات گُشت، واکسین زندیئ ټیکی انت و شه چینی مددتان منتواریه کنین.جمهوریین اُستُمان کماش به جتاجتاین و به هاصین رازی به گزرانی، سوداگری و ترانزیتین مناسباتانی بهرا گون چین به افغانستانئ رابطه هانی ود و دیمریئ سرا اشاره کُرت و گُشت، شه دیما کُرته به کرونا ویروسئ هلاپئ جِدوجُهدیئ بهرا شه گوستگین دو بهران وطنئ دُراهیئ سکتوریئ جاور و هالت گهتر بوته. به وطنئ داکتر و دُراهیئ نظامئ سرا مردمانی باور گیش بوته و ای سکتور جمهوریین ریاستئ پورهین پلامرزیا گون وت دارایت.جمهوریین اُستُمان کماش به وتی گپ و هبرانی گُډسرا گُشت، افغان به کرونا ویروسئ سه بهرانی وهده وتی جاغونا روش کُرت انت و کابلی والیا راهشونی کُرت که شکسین سکتورا به کرونا ویروسئ هلاپئ جِدوجُهدیئ بهرا گیشتر لوړ بکن انت.به ای دودا عامین دُراهیئ وزارتئ سرپرست شه افغانستانئ دُراهین نظاما شه جمهوریین اُستُمان کماشئ پلامرزیا و شه چین به کرونا ویروسئ ۷۰۰ هزار دوز واکسین و پنچ میلیون دالریئ کاسا شه طبین لک و تروکانی مددتان، منتواری، روش کُرت.همیراز به افغانستانا چینی سفیر وانگ یوو به کرونا ویروسئ هلاپا به جِدوجُهدیئ بهرا گون افغانستانا وتی وطنئ گیشترین مددتانی جم دلیا دات و شه سولئ لړا به پلامرزیئ پانادا امیت کُرت که افغانستان به مدامین سول و امنی برسیت.