جمهوریین اُستُمان کماش هاصین واکان گُشت: گون وتی باتوریان دشمن و بدواهیئ سیرینا پُروشتیت

جمهوریین اُستُمان کماش هاصین واکان گُشت: گون وتی باتوریان دشمن و بدواهیئ سیرینا پُروشتیت

جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا هاصین عملیاتانی قول اردوها شُت و به گندوچاریئ وهده په آوان بهتآورین دیم هونین ائیدا مُراد بات گُشت و آوانی لوټگ و پیشنهادان اوشکیت.اول بریدمل شیراجان و بریدمل محمدعمر شه دگرانی نیمگا هبر دات انت و گُشت انت، هاصین واکان گون مزنین جاغون و مورالی و به هر رازی جاور و هالتی شه نظام، جمهوریت، وطن و اُستُمانا دیم پانی کُرتگه کن انت.آء گُشت انت، افغانستان مُچین افغانانی هورین لوگ انت و تان وتی هونئ گُډين ترنمپا ساتنی میئ ملیین دَین انت.جمهوریین اُستُمان کماش شه آوانی لوټگ و پیشنهادانی اوشکتنا و رندا گُشت، به شمئ سربها دیوکی و باتوریانی سرا فهره کنین و گون وتی باتوریان دشمنئ سیرنا پُروشتیت.وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش گُشت، طالبانی مړ و جنگ دینی و ملیین مشرویتی ندارایت و به سه تان شش ماها مشمئ مُچی دلگوشی به نونین جاور و هالتئ شئونکاری سرا انت و به هاصین پلان و برنامه هانی بُنیادا گیشتر و جوانین بدل بوهگه کیت.جمهوریین اُستُمان کماش به وتی گپ و هبرانی گُډسرا مربوطین ذمه داران وظیفه دات که آوانی لوټگان پټ و پول بکن انت و به بارویش پکارین گام گیجان تسر بکن انت.