باش صحیفه / هفته‌نامه
شماره چهارم ۱۳ – ۲۰ جدی ۱۳۹۸

شماره چهارم ۱۳ – ۲۰ جدی ۱۳۹۸

د خپرېدو نېټه:: ٢٣ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه شماره سوم ۷ -۱۳ جدی ۱۳۹۸

هفته نامه شماره سوم ۷ -۱۳ جدی ۱۳۹۸

د خپرېدو نېټه:: ١٥ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه دوم   ۳۰ قوس – ۶ جدی ۱۳۹۸

هفته نامه دوم ۳۰ قوس – ۶ جدی ۱۳۹۸

د خپرېدو نېټه:: ١۴ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه شماره اول ۱- ۵ جدی۱۳۹۸

هفته نامه شماره اول ۱- ۵ جدی۱۳۹۸

د خپرېدو نېټه:: ١۴ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود